Wednesday, 14 December 2011

Refleksi Mikro Pengajaran

Refleksi Pengajaran Mikro Pemulihan Khas

Rakaman Mikro Pengajaran- Variasi Rangsangan

Tuesday, 29 November 2011

Rancangan Tahunan Pemulihan Khas

Rancangan Tahunan Pemulihan Khas

Monday, 28 November 2011

Peranan Dan Tanggungjawab Guru Pemulihan Khas

Antara sikap yang perlu dimiliki oleh guru pemulihan khas ialah:

 • SIMPATI
 • EMPATI
 • DEDIKASI

Peranan Guru Pemulihan Khas:

Peranan Sebagai Penilai
1. Menyediakan dan menjalankan ujian untuk mengenalpasti murid- murid yang memerlukan 
    pemulihan.
2. Menyediakan dan menjalankan ujian untuk mengenalpasti masalah pembelajaran.
3. Menyedia dan menjalankan penilaian berterusan dan merekodnya.

Preskriptif
1. Merancang, menyelia dan melaksana program individu bagi kanak-kanak yang mempunyai masalah  pembelajaran tertentu.
2. Mengadakan bengkel atau demonstrasi pengajaran pemulihan di mana keadaan memerlukan.

Pengajaran
1. Mengajar dan membantu murid yang lambat menguasai 3M.
2. Mengajar bersama-sama guru mata pelajaran seperti team teaching / guru pendamping jika perlu.

Khidmat Bantu
1. Membantu guru-guru merancang dan membuat penambahbaikan aktiviti dan bahan-bahan p&p.
2. Membimbing guru-guru melaksanakan teknik dan kaedah mengajar murid-murid yang menghadapai masalah 3M.

Perhubungan
1. Berbincang dengan ibu bapa tau penjaga untuk mendapatkan maklumat dan latar belakang murid.
2. Mengajukan cadangan- cadangan kepada ibu bapa bagaimana mereka membantu demi kepentingan pembelajaran anak-anak mereka.

Tanggungjawab Guru Pemulihan Khas
1. Menjalankan kerja-kerja pemulihan khusus untuk murid yang lemah yang dicalonkan oleh guru kelas. (keutamaan hendaklah diberi kepada murid-murid tahap 1)

2. Menjalankan kerja rutin sepanjang tahun:
 • Mengenal pasti murid-murid yang memerlukan program pemulihan.
 • Merancang dan menyediakan rancangan pengajaran serta bahan-bahan pemulihan (ABM)
 • Mengatur jadual waktu untuk pengajaran kelas pemulihan.
 • Mengajar sebagai guru pendamping untuk membantu guru matapelajaran asas.
3. Berjumpa dan berbincang dengan guru, ibu bapa, penjaga, doktor, pegawai kebajikan dan pihak-pihak lain yang boleh membantu untuk mendapatkan maklumat lanjut tentang tingkah laku, kesihatan dan lain-lain keterangan mengenai latar belakang murid-murid.

4. Melaksanakan penilaian dna merekodkannya secara berterusan untuk mengetahui prestasi murid-murid yang mengikuti kelas pemulihan.
 • Laporan prestasi murid (ujian formatif dan sumatif)
 • Ujian pelepasan LINUS (murid LINUS tegar)
5. Menyediakan fail individu bagi murid pemulihan. Fail individu murid mengandungi:
 • Borang Pencalonan
 • Borang Latar Belakang Murid
 • Borang Pengumpulan Maklumat
 • Ujian Saringan dna Dianogstik
 • Lembaran Kerja
 • Hasil penilaian yang telah dijalankan
 • Catatan-catatan lain yang berkaitan dengan murid
6. Menubuhkan Jawatankuasa Program Pemulihan Khas.

7. Mengadakan bengkel di peringkat sekolah atau daerah dimana keadaan memerlukan.

8. Melaksanakan tugas-tugas yang berkaitan dengan kebajikan murid pemulihan di sekolah.